Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Rakennuslupaan ja toimenpidelupaan tarvittavia asiakirjoja

*merkityt tarvitaan pääsääntöisesti aina, sekä rakennus- että toimenpidelupaan.
Lisätietoja rakennusvalvonnasta.

1. *Rakennus- tai toimenpidelupahakemuslomake 2 kpl
Hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan haltija / haltijat tai hänen valtuuttamansa henkilö.

2. *Omistusoikeutta osoittava asiakirja (kauppa-, lahja-, vuokra- tms. luovutuskirja tai ote lainhuudosta) 2 kpl

3. *Väestörekisterikeskuksen tilastolomake 1 kpl
Rakennushankeilmoitus (RH1) on tehtävä erikseen jokaisesta luvan kohteena olevasta uudisrakennuksesta, laajennuksesta ja muutostyöstä.
Asuinhuoneistot –lomake (RH2) tulee täyttää asuinrakennuksesta, jossa on enemmän kuin yksi asunto tai asunnon huoneistoala ja varustetaso muuttuvat laajennuksen tai muutostyön yhteydessä.
Purettavista rakennuksista täytetään (RH9) Ilmoitus rakennuksen poistumasta -lomake.

4. *Kartat 2 kpl
Kopio kaava- tai ympäristökartasta

5. *Pääpiirustukset 2 sarjaa
Piirustukset on laadittava Suomen rakentamismääräyskokoelman A 2 mukaisesti ja taitettava A4 kokoon niin että nimiö jää näkyviin. Suunnittelijan tulee allekirjoittaa piirustukset.
Pääpiirustusten tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

Asemapiirros
- mittakaavassa 1:200, 1:500 ja tarvittaessa 1:1000
- tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen
- rakennuksen mitat
- kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset
- kaava-alueella korttelia / tonttia ja rajoittuvia alueita koskevat merkinnät
- rakennettavaksi aiotut, purettavat ja olemassa olevat rakennukset. Myös lähiympäristön rakennukset ainakin kymmenen metrin etäisyydeltä rajasta.
- rakennuksen sijainti ja etäisyys rajoihin sekä muihin rakennuksiin tai rantaviivaan
- tekninen ja muu huolto (talousvesikaivot, vesijohdot, viemärit, jätevesilaitteiden sijainti, puhdistettujen vesien purkupaikka ja niiden etäisyydet rakennuksiin ja vesistöön, jäteastioiden sijainti jne.)
- pintavesien johtaminen (sade- ja perusvesien kaivot)
- pihamaan järjestelyt ( tiet, oleskelualueet, leikkipaikat, tuuletus – ja kuivatustelineet, istutukset, säilytettävä puusto, pintamateriaalit)
- piha-alueen korot korkeuskäyrin (ennen rakentamista ja suunniteltu tilanne)
- lattiatason ja piha-alueen korot, rakennuksen kulmapisteiden korot
- pohjoisnuoli

Pohjapiirros
- mittakaavassa 1:100 tai 1:50
- rakennuksen päämitat
- huonetilojen käyttötarkoitus
- palo-osastojen rajat
- ainemerkinnät
- ovien aukeamissuunnat
- kiintokalusteet, varusteet ja laitteet
- vesipisteet, lattiakaivot
- huone- ja kerroskorkeudet
- savuhormit ja erillinen hormipiirros 1:10 tai 1:20
- radonhaittojen poisto

Leikkauspiirustus
- mittakaavassa 1:100 tao 1:50
- kerros- ja huonekorkeudet
- rakenteet ja ainemerkinnät
- maanpinnan korkeusasema ainakin 3 m ulkoseinän ulkopuolelle (tilanne ennen ja jälkeen suunnittelun)

Julkisivupiirustukset
- mittakaavassa 1:100
- julkisivujen ja kattopintojen materiaalit, käsittely ja väri
- kattovarusteet, talotikkaat
- savupiiput (korkeus merkittävä)
- maanpinnan viiva ennen ja jälkeen suunnittelun
- asemakaava-alueella ja tien läheisyydessä tien korkeusasema pistekatkoviivalla
- aidat, tukimuurit yms.

Rakenneleikkaukset
- mittakaavassa 1:20
- rakennevahvuudet, materiaalit
- rakenteen u-arvo
- kosteiden tilojen rakenneleikkaukset

6. *Naapurien kuuleminen 2kpl Ks. ohje
- viereinen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen haltija
- hankkeesta on tiedotettava myös rakennuspaikalle asennettavalla kyltillä

7. *Vastaavan työnjohtajan hakemus 2kpl
Rakennustyössä tulee olla MRL:n 122 § mukainen vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn suorittamisesta. Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset on määritetty MRA 70 §:ssä ja Suomen RakMK:n osassa A1.
- ennen rakentamisen aloittamista hankkeelle on oltava hyväksytty vastaava työnjohtaja

8. *Perustamistapaselvitys ja tarvittaessa pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 2 kpl

9. Mikäli hakemusta on edeltänyt poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätös
Päätös, jossa on lainvoimaisuusmerkintä valitusviranomaiselta. 1 kpl

10. Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä

11. Ilmoitus kiinteistön jätevesien käsittelystä ja johtamisesta suunnitelmineen 2 kpl
Rakennettaessa kunnallisen viemäriverkosto alueen ulkopuolelle.

Vesi- ja viemäriliittymähakemus 2 kpl
Rakennettaessa asemakaava alueelle tulee ennen lupahakemuksen jättämistä tehdä hakemus liittymiseksi kunnan vesi- ja viemäriverkostoon.

12. Lämmöneritysmääräysten laskentataulukko ja tarkastuslista 2 kpl.

13. Energiaselvitys 2 kpl
(Laki rakennuksen energiatodistuksesta 487/2007)
- osoittaa että suunniteltu rakennus toteuttaa rakentamismääräysten mukaiset energiatehokkuusvaatimukset ( RakMk D3)
- uusista rakennuksista, joissa käytetään energiaa huonelämpötilan, sisäilman laadun, valaistuksen, lämpimän käyttöveden tai muiden energiapalveluiden tuottamiseen
- ei kuitenkaan:
o tuotantorakennukset, joissa prosessi luovuttaa tarvittavan lämmitysenergian tai lämmöneritys nostaisi lämpötilaa niin että joudutaan oleelliseen jäähdytykseen
o loma-asunto, lukuun ottamatta kokovuotiseen tai talvikäyttöön tarkoitettua rakennusta
o kasvihuone, väestönsuoja tms.
Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.

14. Tiehallinnon tai tiekunnan päätös tieliittymästä 2 kpl.

15. Väestönsuojailmoitus
- yli 600 m2:n hankkeista

Lisäksi kohteen niin edellyttäessä

16. Kvv-työnjohtajan hakemus 2 kpl
- vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja
- kelpoisuusvaatimukset on määritetty MRL 123 § 1 ja 2 momentissa sekä Suomen RakMK osassa A1 ja D6.

17. IV-työnjohtajan hakemus 2 kpl
- vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja
- kelpoisuusehdot on määritetty MRL 123 § 1 ja 2 momentissa sekä Suomen RakMK osassa A1

18. Pääsuunnittelijan hakemus 2 kpl
Rakennustyössä tulee olla MRL 120 § mukainen pääsuunnittelija.
pätevyysvaatimukset Suomen RakMK osan A2 mukaisesti

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta